Công khai tài chính doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính năm 2020 Tải về
Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020 Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Tải về 
   

Báo cáo tài chính năm 2019 Tải về
Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2019 Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Tải về 
   

Báo cáo tài chính năm 2018 Tải về
Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2018 Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 Tải về 
   

Báo cáo tài chính năm 2017 Tải về
Báo cáo tài chính quý 3- 2017 Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 Tải về
   

Báo cáo tài chính năm 2016 Tải về
Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2016 Tải về
   

Báo cáo tài chính năm 2015 Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015  Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 Tải về

Báo cáo tài chính năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014  Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 Tải về