Item: 0
- Tổng cộng : 0 ₫
Your Cart is currently empty!
Product

Công bố thông tin

# Văn bản Link
1 Công bố thông tin: chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Minh Tuấn và phê chuẩn KQ bầu bổ sung ông Trần Như Hùng là thành viên HĐQT Download
2 Bản cung cấp thông tin ông Trần Như Hùng Download
3 Lý lịch trích ngang ông Trần Như Hùng- ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Download
4 Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Download
5 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Download
6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Download
# Tên tài liệu Link
1 Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị Download
2 Báo cáo của Ban kiểm soát Download
3 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Download
4 Báo cáo kiểm toán độc lập Download
5 Báo cáo tài chính tổng hợp 2018 Download
6 Chương trình Đại hội cổ đông 2019 Download
7 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT ĐHCĐ 2019 Download
8 Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHCĐ 2019 Download
9 Thư mời ĐHCĐ 2019 Download
10 Tờ trình ĐHCĐ 2019 Download
11 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận ĐHCĐ 2019 Download

Địa chỉ nhà máy

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ nhà máy.